Ochrana osobných údajov - V-GEO, s.r.o.

MERANIE S MODERNÝMI TECHNOLÓGIAMI
POUŽÍVAME MODERNÉ TECHNOLÓGIE V PROCESE MERANIA A SPRACOVANIA GEODETICKÝCH PRÁC
SPOĽAHLIVÁ GEODETICKÁ FIRMA
NAŠE DLHOROČNÉ SKUSENOSTI V ODBORE GEODÉZIA SÚ ZARUKOU PROFESIONÁLNE ODVEDENEJ PRÁCE
SPOĽAHLIVÁ GEODETICKÁ FIRMA
NAŠE DLHOROČNÉ SKUSENOSTI V ODBORE GEODÉZIA SÚ ZARUKOU PROFESIONÁLNE ODVEDENEJ PRÁCE
Prejsť na obsah
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V našej firme V-GEO, s.r.o. venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť.

Tu nájdete informácie o tom, aké osobné údaje o naších zákazníkoch spracovávame, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, komu ich môžeme dovzdávať a aké máme v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.
Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 • identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, IČO a DIČ, ak ste podnikateľ.
 • kontaktné údaje, nimi sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa.
 • údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby a údaje o reklamáciách.

Dôvod prečo osobné údaje spracovávame:

 • vaše osobné údaje spracovávame pre účely účtovníctva (vystavenie faktúr, objednávok, dodacích listov).
 • pre vyhotovovanie geodetických prác (geometrické plány - výkaz výmer, geodetické elaboráty - technická správa).
 • pre archív objednávok.

Kto Vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame:

 • vaše osobné údaje spracovávame my ako prevádzkovateľ.
 • pre spracovanie účtovnej agendy využívame služby sprostredkovateľa s ktorým máme uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov.

Z akých zdrojov osobné údaje získavame:

 • vaše osobné údaje väčšinou získavame priamo od Vás.
 • niektoré údaje získavame aj s prístupných databáz štátnej správy.

Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov:

Máte právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania, prenositeľnosť, vznesenie námietky a podania sťažnosti.

Právo na prístup

 • máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov.

Právo na opravu

 • ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali.
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, na ktorých spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať.
 • keď sa domnievate, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Vymazanie vaších osobných údajov sa nepovoľuje, ak je ich spracovanie naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti, výkon alebo obranu našich právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania - v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu.

Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:
 • popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, aké údaje sú správne.
 • vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. Nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr. Ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje aj tak poskytli).
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo vznesiete námietku proti spracovaniu.
     Po dobu, počas ktorej zisťujeme, či je vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

Právo na prenositeľnosť

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu a na základe plnenia objednávky alebo zmluvy.

Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu.

Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Ako je možné uplatniť jednotlivé práva:

Jednotlivé práva je možné si uplatniť:
 • písomne na adrese prevádzkovateľa: V-GEO, s.r.o., Pavlovova 2340/2, 058 01 Poprad
 • elektronicky na e-mailovej adrese: v-geo@v-geo.sk.

Pri ochrane Vaších osobných údajov vychádzame z nasledovnej legislatívy:

 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

KONTAKT
V-GEO, s.r.o., Pavlovova 2340/2, 058 01 Poprad
mobil: +421905824529, e-mail: v-geo@v-geo.sk
web: www.v-geo.sk
V-GEO, s.r.o 2024.
Návrat na obsah