Geometrický plán - V-GEO, s.r.o.

MERANIE S MODERNÝMI TECHNOLÓGIAMI
POUŽÍVAME MODERNÉ TECHNOLÓGIE V PROCESE MERANIA A SPRACOVANIA GEODETICKÝCH PRÁC
SPOĽAHLIVÁ GEODETICKÁ FIRMA
NAŠE DLHOROČNÉ SKUSENOSTI V ODBORE GEODÉZIA SÚ ZARUKOU PROFESIONÁLNE ODVEDENEJ PRÁCE
Prejsť na obsah
GEOMETRICKÝ PLÁN
Účely vyhotovenia GP :
 • rozdelenie nehnuteľností
 • úpravu hranice nehnuteľností
 • určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
 • zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby, ktorá je predmetom evidovania v katastri a ešte nie je evidovaná v súbore popisných informácií a v súbore geodetických informácií katastra
 • zameranie rozostavanej stavby
 • priznanie práv k časti nehnuteľnosti, ktoré obmedzujú vlastníka alebo inú oprávnenú osobu v prospech inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby
 • vymedzenie zmien v poľnohospodárskom pôdnom fonde a v lesnom pôdnom fonde rozdelením nehnuteľností
 • zmenu hranice katastrálneho územia, hranice obce a hranice okresu
 • zlúčenie nehnuteľností
 • obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí
 • pozemkové úpravy
 • rozdelenie pôvodných nehnuteľností
Postup prác pri vyhotovovaní GP:
 • Príprava podkladov
 • Zameranie skutočného stavu v teréne
 • Spracovanie výsledkov merania
 • Vyhotovenie návrhu GP
 • Tlačové a digitálne výstupy pre kataster
 • Autorizačné a úradné overenie GP
 • Fakturácia a odovzdanie GP klientovi

KONTAKT
V-GEO, s.r.o., Pavlovova 2340/2, 058 01 Poprad
mobil: +421905824529, e-mail: v-geo@v-geo.sk
web: www.v-geo.sk
V-GEO, s.r.o 2023.
Návrat na obsah