ROEP - V-GEO, s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ROEP

Ponuka služieb
 
V konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim
 sa zisťujú dostupné údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim
 a na ich základe sa zostavuje a schvaľuje
 register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP).

Predmetom konania sú pozemky, ktoré nie sú
vpísané na liste vlastníctva v katastri.

Predmetom konania sú aj pozemky, ktoré sú
vpísané v katastri na LV, ak:

 • ide o prípady uvedené v § 11, 11a a 12 zákona č. 180/1995 Z. z.
      o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom,
      v znení neskorších predpisov.
 • je vlastnícke právo na LV evidované len v časti - nie k celému
      pozemku (nie k 1/1),
 • ide o pozemky bez geometrického a polohového určenia
     alebo bez výmery alebo došlo k zmene určeného operátu,
     alebo neboli prečíslované parcely na LV po obnove
     katastrálneho operátu novým mapovaním,
 • pozemky nie sú uvedené v majetkovej podstate LV, 
      tzv. hluché LV, príp. polohluché LV.

Predmetom konania nie sú pozemky, ktoré sa nachádzajú vo vojenských obvodoch.

 
Naša firma vyhotovila nasledovné registre obnovenej evidencie pozemkov:

 • ROEP v katastrálnom území Podhradie
 • ROEP v katastrálnom území Opatovce nad Nitrou
 • ROEP v katastrálnom území Liešťany
 • ROEP v katastrálnom území Lomnica
 • ROEP v katastrálnom území Dobročná
 • ROEP v katastrálnom území Malý Cetín
 • ROEP v katastrálnom území Malé Zálužie
 • ROEP v katastrálnom území Dolná Seč
 • ROEP v katastrálnom území Valaská Belá
 • ROEP v katastrálnom území Beša
 • ROEP v katastrálnom území Vyšné nad Hronom
 • ROEP v katastrálnom území Veľké Krškany
 • ROEP v katastrálnom území Hosťová
 • ROEP v katastrálnom území Jesenské
 • ROEP v katastrálnom území Lok
 • ROEP v katastrálnom území Malý Lapáš
 • ROEP v katastrálnom území Lipník
 • ROEP v katastrálnom území Hrkovce
 • ROEP V katastrálnom území Tekovské Lužany
 • ROEP v katastrálnom území Veľký Lapáš
 • ROEP v katastrálnom území Veľký Cetín


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky