Geometrický plán - V-GEO, s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Geometrický plán

Ponuka služieb
 
Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na :

 • rozdelenie nehnuteľností
 • úpravu hranice nehnuteľností
 • určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
 • zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia
      na užívanie stavby, ktorá je predmetom evidovania v katastri
      a ešte nie je evidovaná v súbore popisných informácií a v súbore
      geodetických informácií katastra
 • zameranie rozostavanej stavby
 • priznanie práv k časti nehnuteľnosti, ktoré obmedzujú
      vlastníka alebo inú oprávnenú osobu v prospech inej fyzickej
      osoby alebo právnickej osoby
 • vymedzenie zmien v poľnohospodárskom pôdnom fonde
      a v lesnom pôdnom fonde rozdelením nehnuteľností
 • zmenu hranice katastrálneho územia, hranice obce a hranice okresu
 • zlúčenie nehnuteľností
 • obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí
 • pozemkové úpravy
 • rozdelenie pôvodných nehnuteľností

Postup prác pri vyhotovovaní GP:

 • Príprava podkladov
 • Zameranie skutočného stavu v teréne
 • Spracovanie výsledkov merania
 • Vyhotovenie návrhu GP
 • Tlačové a digitálne výstupy pre kataster
 • Autorizačné a úradné overenie GP
 • Fakturácia a odovzdanie GP klientovi

 
Praktické rady:

Pri kúpe nehnuteľností je dosť prezieravé dať si overiť 
vlastnícke hranice geodetom, nakoľko stav v teréne nemusí
zodpovedať stavu podľa katastra nehnuteľností.
Overiť či sú v katastri zapísané všetky stavby, ktoré sú postavené
na kupovanom pozemku a podliehajú zápisu do katastra.
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky